PRAKTIKAPAKKUMISED

Riigikantselei
Praktika strateegiabüroos

Parimate koosloomemeetodite kogumine ja kirjeldamine ning uute metoodikate katsetamine eesmärgiga luua ametkonnale koosloomemeetodite tööriistakast. Tehakse vähemalt kaks katseprojekti: „Eesti 2035“…

Õiguskantsleri Kantselei
Praktika lapse õiguste valdkonnas

Õiguskantsleri kantselei kodulehe lapse õigustega seonduvate alajotuste võrdlemine ja kaasajastamine: mis venekeelsest infost vajaks uuendamist arvestades eestikeelset infot; mida eestikeelsest…

Õiguskantsleri Kantselei
Rahvahääletuse ja vähemusõiguste praktika

Praktikant uurib teiste riikide kohtupraktikat ja õigusteooriat küsimuses rahvahääletuse tulemuse siduvusest järgmistel valimistel kinnitatava parlamendi koosseisu suhtes (taustal üldisem küsimus…

Justiitsministeerium
Lapsesõbraliku õigusemõistmise ja vägivallaennetuse praktika

Lapsesõbraliku õigusemõistmist toetavate kriteeriumite kaardistamine (asutustega seotud keskkonnast tingitud tegurid, mis mõjutavad lapsesõbralikku menetlust: nt ruumide sisustus, ligipääsetavus vms). Ka…

Haridus- ja Teadusministeerium
Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö praktika

Praktika valdkonnaks on rahvusvaheline koostöö, täpsemalt kahepoolsed suhted idapartnerlusriikide ja Kesk-Aasia riikidega hariduse, teaduse ja noortepoliitika valdkonnas. Peamiseks tööülesandeks on…

Sotsiaalministeerium
Töösuhete ja -keskkonna valdkonna praktika

Praktikanti kaasatakse ülesannetesse, mis hõlmavad töösuhteid ja töökeskkonda teemasid (nt töölepingu seaduse käsiraamatu sõnumite kommunikatsioon, kaugtöö blogipostituse koostamine vene keeles).…

Sotsiaalministeerium
Tööhõive valdkonna praktika

ESF (Euroopa Sotsiaalfondi) meetmete planeerimine, innovatsioonitiimi keeleõppe tööriistade tagasisidestamine.

Siseministeerium
Uussisserändajate kohanemisvaldkonna praktika

Uussisserändajate infoplatvormi settleinestonia.ee sisutekstide ajakohastamine, eelkõige venekeelsed tekstid; Uussisserändajate tugivõrgustiku kohtumiste ettevalmistus, fookus Ida-Virumaal – eesmärk kaasata uussisserändajatega avaliku, era-…

Siseministeerium
Kodanikuühiskonna valdkonna praktika

Avatud Valitsemise Partnerluse tegevuskava raames toetab Siseministeeriumi kohalike omavalitsuse üksusi koosloomelise poliitikakujundamise oskuste arendamisel ja kogukondade panuse suurendamisel.   Praktikandi…

Rahandusministeerium
Värbamispoliitika praktika

Riigi kui tööandja maine kujundamine teisest rahvusest/teise emakeelega elanikkonnale. Oodatav väljund praktika lõpuks: teisest rahvusest/teise emakeelega sihtrühma avalikku teenistusse kandideerimist…

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Elamumajanduse valdkonna praktika

Valdkonnaks on elamumajandusvaldkond, täpsemalt korterelamutega seonduvad tegevused. Eesmärk on ühe piirkonna (nt Jõhvi) kohta teada saada korteriühistute valmisoleku tase, motiveerivad…

Kultuuriministeerium
Rahvaraamatukogude analüüsimise praktika

Valdkond: rahvaraamatukogude teenuste kättesaadavus venekeelsele elanikkonnale Tööülesanded: küsimustiku ettevalmistamine, uurimuse läbiviimine venekeelse elanikkonna seas, uurimuse tulemuste analüüs, raporti ja esitluse…

Kultuuriministeerium
Kultuurilise mitmekesisuse praktika

Praktikant omandab kogemuse ja saab ettekujutuse erialaste kompetentside rakendamisvõimalustest avalikus teenistuses: ta osaleb KMO koosolekutel ja muudel tööalastel üritustel, aitab…

Justiitsministeerium
Kriminaalpoliitika praktika

Lähteülesande koostamine dokumendi "Concept note for online data exchange between state authorities for risks and needs assessment" hankimiseks. Selle lähteülesande…

crossmenu